Недвижност-Деловни простории ИЛ бр.131 КП 505/3 КО Сарамзалино и земјиште под зграда - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Недвижност-Деловни простории ИЛ бр.131 КП 505/3,183м2,176м2,8м2,4м2,8м2,152м2,12м2,8м2,36м2,17м2,216м2, КП 505/4 23м2.КО Сарамзалино (место викано крушки)и земјиште под зграда

Разгледување секој работен ден од 9ч до 16ч во Лозово Сарамзалино

Постигната цена: МКД


Понуда