Земјоделско земјиште - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Земјоделско земјиште 2064,74 м2, викано место Голем Брег, план 3, скица 5, КО Чучер-Вон Г.Р., КП 270/2, ИЛ број 661

Разгледување:

Скопје-Чучер Сандево на ден 17.01.2018 г.од 9 до 13 ч.  

Постигната цена: МКД


Понуда