Деловен објект - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Деловен објект- производна хала по Имотен лист број 4897, со површина од 116 м2 на КП 8511/2, викано место Шамаците за КО Кавадарци

Место, датум и час на разгледување

Шамаците- Кавадарци, Петок 15.02.2019 година од 10:00 до 14:00 часот

Постигната цена: МКД


Понуда