Земјоделско земјиште- дворно место - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


Земјоделско земјиште- дворно место со 2468/3087, по имотен лист број 1007, со површина од 2617 м2 на КП 8511/2, место викано Шамаците за КО Кавадарци

Место, датум и час на разгледување

Шамаците- Кавадарци, Петок 15.02.2019 година од 10:00 до 14:00 часот

Постигната цена: МКД


Понуда