недвижен имот - НИВА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


 

НИВА.КП 1870,класа 4  место викано ВАРДАРИШТЕ, KO НЕГОРЦИ, ИЛ 1126, со површина од 2069.27м²

Постигната цена: МКД


Понуда