Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 28-15/18-8 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 14-11 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/27-6 (1)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/58-7 (3)
РД Штип Заклучок бр. 28-15/ 19-7 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3 (3)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/39-7 (2)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/37-7 (8)
РД Прилеп заклучок број 28-19-27/13-5 (2)
05/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/6-38/1 (1)
05/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/3 (3)
РД Прилеп заклучок број 28-19-13/30-4 (1)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-8 (1)
05/2019-РД СКОПЈЕ Решение бр.27-178/14 (3)
05/2019-РД СКОПЈЕ Решение бр.27-178/15 (1)
05/2019-РД СКОПЈЕ Решение бр.27-178/16 (1)
05/2019-РД СКОПЈЕ Решение бр.27-178/13 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


05/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/15-207/12 (1)
05/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/15-41/12 (1)
РД Штип Заклучок бр. 28-15/ 20-5/1 (1)
05/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/4-25/10-1 (8)
РД Штип заклучок бр. 28-15/ 17-7/1 (1)
РД Струмица, Решение бр.27-57/1 од 25.04.2019 (1)
РД Прилеп заклучок број 2619-13/2-7 (1)


Резултати

Не се пронајдени резултати!


Совети