Земјоделско земјиште

main_image

Опис


Земјоделско земјиште 2064,74 м2, викано место Голем Брег, план 3, скица 5, КО Чучер-Вон Г.Р., КП 270/2, ИЛ број 661

Разгледување:

Скопје-Чучер Сандево на ден 17.01.2018 г.од 9 до 13 ч.  

Постигната цена: МКД

Детали за аукцијатаПочетна цена 495,538 МКД
Депозит 49,554 МКД
Последна цена МКД
Минимална понуда за наддавање 5000.00 МКД
Датум на започнување 26.01.2018 11:00:00
Датум на завршување
Статус Затворена