Активни аукции - Оглас бр.05/2022


Јавна аукција


РД Штип по решение бр.28-37/1-1

Машини за производство на текстилни производи и дополнителна опрема Вкупно 140 бр.

РД Штип по решение бр.28-15/18-14

Работна машина БУШАЛИЦА

РД Струмица по решение бр.28-177/3-2

Постројка за дробење и сепарирање на кварцен песок, марка FAGRAM произведено 1980 год,

РД Струмица, бр.28-177/4-1, Оглас бр.05/2022

Градежно неизградено земјиште.11175 м2, Јосифово

РД Прилеп 2719-24/09/20/8

Машина ЦНЦ