Активни аукции - Оглас бр.03/2023


Јавна аукција


РД Штип по решение бр.28-37/8-2

Принтер за етикети марка Тошиба количина 1
Бансек за кроење текстил марка Бродери
Фиксер преса марка Бродери кол.1

РД Штип по решение бр.28-37/4-5

Машина за режење на трупци (автоматска брента) Братство Загреб

Слободна (комерцијална) продажба


РД Штип по решение бр.28-15/18-18/4

Работна машина БУШАЛИЦА