Контакт

 

 

Во врска со секое прашање кое се однесува на електронските аукции, објавени и спроведени од страна на Управата за јавни приходи, може да се обратите за време на  работните денови од понеделник до петок во периодот од 08:30 до16:30 часот до следните лица :

 
 

 

Регионална дирекција Скопје

Контакт: Марија Давкова
тел. 076/464-679
e-пошта: Marija.Davkova@ujp.gov.mk

 

Регионална дирекција Битола

Контакт: Валентина Поповска Јошевска
тел. 076/464-056
e-пошта: Valentina.Joshevska@ujp.gov.mk

Контакт: Славчо Солески
тел. 076/464-471
e-пошта: Slavcho.Soleski@ujp.gov.mk


Регионална дирекција Тетово

Контакт: Бурим Адеми
тел. 076/446-288
e-пошта: Burim.Ademi@ujp.gov.mk

 

 

 

 

Регионална дирекција Штип

Контакт: Маре Данкова
тел. 075/248-278
e-пошта: Mare.Dankova@ujp.gov.mk

 

Регионална дирекција Прилеп

Контакт: Емилија Тркалеска
тел. 076/446-009
e-пошта: Emilija.Trkaleska@ujp.gov.mk

Контакт: Билјана Талеска Гагалеска
тел. 076/464-216
e-пошта: Biljana.Gagaleska@ujp.gov.mk


Регионална дирекција Струмица

Контакт: Љубица Покрајчева
тел. 071/305-479
e-пошта: Ljubica.Pokrajcheva@ujp.gov.mk

 

 

 

 

Дирекција за големи даночни обврзнициКонтакт: Росана Ѓорѓиевска
тел. 076/446-665
e-пошта: Rosana.Gjorgjieska@ujp.gov.mk


Сектор за информатичка технологија


Контакт: Биљана Бранковиќ-Божиновска
тел. 075/383-402
e-пошта:Biljana.Brankovikj-Bozhinovska@ujp.gov.mk

 Контакт: Биљана Стојаноска
тел. 075/383-243
e-пошта: Biljana.Stojanoska@ujp.gov.mk

 

Сектор за присилна наплата

 

Контакт: Катерина Наскова
тел. 076/464-354
e-пошта: Katerina.Naskova@ujp.gov.mk

 

Контакт: Васил Андов
тел. 076/464-353
e-пошта: Vasil.Andov@ujp.gov.mk