недвижен имот - ЛОЗЈЕ - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


 

 

Лозје,КП 1537 , класа 5, место викано МОДУЛ, KO Д Свиларе, ИЛ 276, со површина од 2617.33м²

Разгледување: на ден 22/01/2020 во Сарај, Долно Свиларе

Постигната цена: МКД


Понуда