недвижен имот - НИВА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


 

НИВА.КП 1397, класа 7, место викано БЕЛУШКА, KO Д Свиларе, ИЛ 276, со површина од 1330.02м²

Разгледување: на ден 22/01/2020 во Сарај, Долно Свиларе

Постигната цена: МКД


Понуда