недвижен имот - НИВА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


 

НИВА.КП 698,класа 5, место викано РАВАШЕ, KO Д Свиларе, ИЛ 276, со површина од 6283.53м²

Разгледување: на ден 22/01/2020 во Сарај, Долно Свиларе

Постигната цена: МКД


Понуда