недвижен имот - НИВА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


 

НИВА.КП 1280,класа 4  место викано ЦРВЕНИ БРЕГ, KO НЕГОРЦИ, ИЛ 1126, со површина од 764.2м²

Постигната цена: МКД


Понуда