недвижен имот - НИВА - Електронска јавна аукција

Печати:

print

Bookmark and Share

main_image

Опис


 

НИВА.КП 1940,класа 2  место викано СЕЛО, KO Бардовци, ИЛ 774, со површина од 1.118,72м²

Постигната цена: МКД


Понуда