Продажба


Јавна аукција


06/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/14-4/1 (1)
06/2019 РД Битола Решение бр. 2819/14-10/5 (12)
РД Штип заклучок бр. 27-38/5 (1)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 3,020,805 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

Место под зграда , ИЛ 6462,КП 1547/1, МВ...

Место под зграда , катастарска култура50000 3 ИЛ 6462,  по...

Електронска јавна аукција
Цена: 1,110,480 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

ЗЗ НИВА

ЗЗ НИВА КЛАСА 4, 27761,51 М2 МВ ДИВИ ЛИВАДИ КП 797 ИЛ 167 КО БРАТ...

Електронска јавна аукција
Цена: 103,584 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

ЗЗ НИВА

ЗЗ НИВА КЛАСА 5, 4316,44 М2 МВ ДИВИ ЛИВАДИ КП 797 ИЛ 167 КО БРАТИ...

Електронска јавна аукција
Цена: 82,520 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

ЗЗ НИВА

ЗЗ НИВА КЛАСА 4, 8251,6 М2 МВ ДИВИ ЛИВАДИ КП 796 ИЛ 167 КО БРАТИ...

Електронска јавна аукција
Цена: 128,592 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

ЗЗ НИВА

ЗЗ НИВА КЛАСА 8 5356,53 М2 МВ КОРИЈА КП 158 ИЛ 167 КО БРАТИН ДОЛ ...

Електронска јавна аукција
Цена: 88,704 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 28.06.2019 11:00:00

ЗЗ ПАСИШТА

ЗЗ ПАСИШТА КЛАСА 7, 3695,78 М2 МВ СИМО КРУША КП 111 ИЛ 167 КО БРА...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list