Продажба


Јавна аукција


05/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 26-5630/6-2 (2)
05/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 28-19-12/1-2 (1)
05/18 РД Прилеп Заклучок бр.2619-13/25/6 (6)
05/18 РД Прилеп Закличок бр. 2619-13/27/6 (1)
05/18 РД Прилеп Закличок бр. 2619-13/28/6 (2)
РД Штип заклучок бр. 28-15/11-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/12-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/10-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/2-3 (1)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/ 3-3  (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/7-3 (3)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/5 -3  (1)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/6-3  (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-2 (1)
05/2018 РД Битола Заклучок бр. 2819/15-8/3 (2)
05/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/14-10/4-8 (1)
05/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-41/9 (1)
05/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/25 (5)
Рд Струмица, Заклучок бр.28-140/5 од 30.04.2018 (1)
РД Струмица, Заклучок 28-140/5 од 30.04.2018 (1)
Рд Струмица, Заклучок бр.28-140/1-3 од 30.04.2018 (1)
РД Струмица, Заклучок бр.28-140/3-1 од 30.04.2018 (1)
05/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/42 (1)
05/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/43 (1)
05/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/44 (3)
05/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/45 (1)
05/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/46 (3)
05/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/47 (1)
05/18 РД Прилеп 25-5233/5 (3)

Слободна (комерцијална) продажба


Регионална дирекција Штип бр.28-15/7 -3/1 (1)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/4-2 /1  (1)
05/2018 РД Битола Заклучок бр. 24-19/4-17/24 (1)
05/2018 РД СКОПЈЕ Заклучок бр. 28-169/48 (1)


Резултати

Не се пронајдени резултати!


Совети