Вид на продажба


Електронска јавна аукција (60)
Слободна (комерцијална) продажба (7)


Продажба


Јавна аукција


РД Штип заклучок бр. 27-38/4-4 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/18-13 (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/14-16 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38/3-5 (2)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 6-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 7-1 (1)
РД Штип заклучок бр. 27-38 / 8-1 (1)
10/2019 -Рд Тетово/27-8/28-8/2-510-Т/2-1 (14)
РД Прилеп број 28-19-13/58-19 (15)
10/2019 РД Битола Решение бр. 24-19/6-38/4 (1)
10/2019 РД Битола Решение бр. 25-19/15-59/5 (3)
10/2019 РД Битола Решение бр. 2819/14-10/6 (12)
10/2019 РД Битола Решение бр. 2819/15-39/7 (1)
10/2019 РД Битола Решение бр. 26-19/15-32/12 (5)
10/2019 РД СКОПЈЕ Решение бр 27-178/25 (1)

Слободна (комерцијална) продажба


РД Прилеп број 28-19-27/13-10 (1)
РД Прилеп број 28-19-13/39-12 (2)
РД Прилеп број 28-19-13/37-12-1 (4)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 112,518 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

ЗЗ НИВА

ЗЗ НИВА КЛАСА 8 5356,53 М2 МВ КОРИЈА КП 158 ИЛ 167 КО БРАТИН ДОЛ ...

Електронска јавна аукција
Цена: 77,616 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

ЗЗ ПАСИШТА

ЗЗ ПАСИШТА КЛАСА 7, 3695,78 М2 МВ СИМО КРУША КП 111 ИЛ 167 КО БРА...

Електронска јавна аукција
Цена: 524,300 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

ЗЗ НИВА

ЗЗ НИВА КЛАСА 4, 14980,34 М2 МВ НАД СЕЛО КП 529 ИЛ 167 КО БРАТИН Д...

Електронска јавна аукција
Цена: 233,247 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

зз пасишта

ЗЗ ПАСИШТА КЛАСА7 11106,62 М2 МВ СИМО КРУША КП 112 ИЛ 121 КО БРА...

Електронска јавна аукција
Цена: 200,970 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

ЗЗ ЛИВАДА

ЗЗ ЛИВАДА КЛАСА 4 5742,35 М2 МВ НАД СЕЛО КП 532 ДЕЛ 1 ИЛ 121 КО БР...

Електронска јавна аукција
Цена: 105,245 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 29.10.2019 11:00:00

ЗЗ НИВА

ЗЗ НИВА КЛАСА 4, 3006,54 М2 МВ НАД СЕЛОКП 548 ИЛ 121 КО БРАТИН ДО...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list