Вид на продажба


Електронска јавна аукција (42)
Слободна (комерцијална) продажба (4)


Продажба


Јавна аукција


Регионална дирекција Штип бр.28-15/13 (1)
06/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/14-10/4-9 (1)
06/2018 РД Битола Заклучок бр. 2619/15-42/6 (2)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/10-2  (1)
Регионална дирекција Штип бр 28-15/2-4  (1)
06/2018 РД Битола Заклучок бр. 26-19/15-32/10 (5)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/ 3-4 (1)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/14  (1)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/7 -4  (3)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/5 -4 (1)
Регионална дирекција Штип бр.28-15/6-4  (1)
РД Штип заклучок бр. 28-15/8-3 (1)
06/2018 РД Прилеп Заклучок бр. 26-19/12-11/3-1 (18)
05/РД Тетово заклучок бр.28-8/4583-Т/26 (5)

Слободна (комерцијална) продажба


06/2018 РД Битола Заклучок бр. 25-19/15-50/14 (4)


Град


Град:

Резултати

sort
grid
list
list
Цена: 17,122 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

Земјишта

Плодни земјишта\\нива 1/4ИЛ БР.496КО ПРЕГЛОВОКП 1611Површин...

Електронска јавна аукција
Цена: 78,602 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

Земјишта

Плодни земјишта\\нива 1/4ИЛ БР.496КО ПРЕГЛОВОКП 500Површин...

Електронска јавна аукција
Цена: 17,293 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

Земјишта

Плодни земјишта\\пасишта 1/4ИЛ БР.89КО ИЖИШТЕКП 744Површин...

Електронска јавна аукција
Цена: 14,366 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

Земјишта

Плодни земјишта\ливади 1/4ИЛ БР.89КО ИЖИШТЕКП 703Површина ...

Електронска јавна аукција
Цена: 110,564 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

Земјишта

Плодни земјишта\\нива 1/4ИЛ БР.89КО ИЖИШТЕКП 704Површина 101...

Електронска јавна аукција
Цена: 39,517 МКД

Понуди: 0

Започнува на: 27.06.2018 11:00:00

Земјишта

Плодни земјишта\нива 1/2ИЛ БР.158КО ПРЕГЛОВОКП 481Површина...

Електронска јавна аукција
sort
grid
list
list